Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

"O Bydded i'r
Heniaith Barhau"

twitter

Cerys Matthews

Croeso i ddosbarth Cerys Matthews

Ein hathrawes y flwyddyn hon yw Miss Jones ac ein cynorthwywraig yw Mrs Foster. Rydyn yn ddosbarth cymysg o blant derbyn a hefyd blwyddyn un. Mae yna 27 disgybl yn y dosbarth. Mi fyddwn yn gwneud ymarfer corf ar ddydd Mawrth (Neuadd) ac ar ddydd Iau (iard yr ysgol). Mae Miss Jones yn siarad gyda rhieni trwy dojo ac mae lluniau o beth rydyn yn gwneud yn yr ysgol yn mynd ar Dojo hefyd. Rydyn yn brysur yn dysgu pethau newydd ac ar hyn o bryd ein thema ni yw ‘Drychwch Tir!’ Yn nosbarth Cerys Matthews rydyn yn ddwli siarad Cymraeg ac mi fydd capten Cymreictod pob dydd Gwener.

Welcome to dosbarth Cerys Matthews.


Our teachers this year are Miss Jones and Mrs Foster. We are a mixed aged class of reception and year 1. There are 27 children in the class. PE will be held on a Tuesday (hall) and Thursday (school yard). Miss Jones speaks to parents on the Dojo and also updates dojo frequently with pictures of all the things we do in class. We are currently busy learning new things and our theme is ‘Land Ahoy!’. In Dosbarth Cerys Matthews we love speaking Welsh and there will be a capten Cymreictod every Friday.