Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

"O Bydded i'r
Heniaith Barhau"

twitter

Cylch Meithrin

 

Croeso i Gylch Meithrin Evan James
 Mae ein Cylch Meithrin yn un cyfrwng Cymraeg ar gyfer plant 2-4 oed. Rydym wedi ein lleoli yn y dosbarth meithrin yn Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James.
Ein nod yng Nghylch Meithrin Evan James yw creu awyrgylch hapus i'n plant er mwyn iddynt ddysgu Cymraeg drwy chwarae.
Er mwyn datblygu eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth o'r byd, bydd y plant yn dilyn themâu gwahanol bob tymor. Yn eu hamser gyda ni, rydym yn anelu at ddarparu'r sgiliau angenrheidiol i ddechrau darllen, ysgrifennu a datblygu cydnabyddiaeth rhif .
Mae'r Cylch Meithrin yn cael ei arwain gan Miss Angharad Cullimore, sy'n brofiadol a'n gymwys mewn Gofal Blynyddoedd Cynnar ac Addysg, y Gymraeg a Chymorth Cyntaf i blant. Mae ein holl staff yn derbyn hyfforddiant parhaus yn y meysydd hyn er mwyn sicrhau eu bod yn cyrraedd yr holl safonau angenrheidiol.
Welcome to Cylch Meithrin Evan James
Our Cylch Meithrin is a Welsh-medium pre-school for children aged 2-4. We are based in the nursery class at Evan James Primary School.
Our aim at Cylch Meithrin Evan James is ensure all children learn Welsh through play in a happy environment.
In order to develop their knowledge and understanding of the world the children will follow a different theme each term. In their time with us we aim to provide the necessary skills to start reading, writing and develop number recognition.
The Meithrin is led by Miss Angharad Cullimore who is experienced and fully qualified in Early Years Care and Education, Welsh Language and Peadiactric First Aid.  All our staff undergo continuous training and development in these areas to ensure they meet all necessary standards.

 

 Cysylltwch â ni / Contact us - cylchevanjames@outlook.com 07791751185