Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

"O Bydded i'r
Heniaith Barhau"

twitter

Cynllun Datblygu Ysgol/School Development Plan

2019-20

Ein Blaenoriaethau Gwella/Our Improvement Priorities

1

Datblygu’r dysgu ac addysgu gyda ffocws ar egwyddorion y Cwricwlwm i Gymru/Develop teaching and learning with a focus on the principles of the Curriculum for Wales

2

Datblygu Sgiliau Llafar a Chywirdeb ein Disgyblion yn y Gymraeg/Develop our Pupils' Oracy Skills in Welsh

3

Datblygu’r ddarpariaeth ar gyfer ein disgyblion ADY i ymgorffori’r newidiadau/Develop the provision for our ALN pupils to incorporate the changes

4

Lleihau’r bwlch cyrhaeddiad a chyflawniad wrth ddatblygu lles ein disgyblion/ Reduce the attainment and achievement gap with a focus on developing the wellbeing of our pupils