Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

"O Bydded i'r
Heniaith Barhau"

twitter

Cynllun Datblygu Ysgol/School Development Plan

2021-22

Ein Blaenoriaethau Gwella/Our Improvement Priorities

1

Datblygu’r dysgu ac addysgu gyda ffocws ar egwyddorion y Cwricwlwm i Gymru/Develop teaching and learning with a focus on the principles of the Curriculum for Wales

2

Ymgorffori’r Ddeddf ADY yn ein darpariaeth/Incorporate the ALN Act into our provision 

3

Datblygu darpariaeth rhaglenni lles yr ysgol/Develop the provision of the school's welfare programmes

4

Codi safonau Ysgrifennu/Raise standards in writing

 *Mae copi llawn ar gael yn yr ysgol/A full copy is available at the school