Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

"O Bydded i'r
Heniaith Barhau"

twitter

Cynllun Datblygu Ysgol/School Development Plan

2023-2024

Ein Blaenoriaethau Gwella/Our Improvement Priorities

1

Mathemateg a rhifedd. Parhau i godi safonau rhesymu a datrys problemau disgyblion. Sicrhau cyfleoedd pwrpasol i ddefnyddio medrau rhifedd ar draws y cwricwlwm.

Mathematics and Numeracy. Continue to raise pupils' standards in reasoning and problem solving. Plan for purposeful opportunities to use numeracy skills across the curriculum.

 

2

 TGCH. Codi safonau medrau cymhwysedd digidol disgyblion a'u gallu i'w defnyddio yn effeithiol ar draws y cwricwlwm. ICT - Raise the standards of pupils' digital competency skills and their ability to use them effectively across the curriculum.

3

Dysgu ac Addysgu. Sicrhau her briodol i'r holl ddisgyblion yn enwedig disgyblion MAT. Datblygu ymhellach darpariaeth ar gyfer dysgu allanol ar draws yr ysgol. 

Teaching an Learning - Ensure an appropriate challenge for all pupils especially MAT pupils. Further develop the provision for outdoor learning across the school.

4

Cwricwlwm i Gymru. Parhau i ddatblygu a mireinio'r cynllunio a'r gweithdrefnau asesu a thracio cynnydd. Curriculum for Wales - Continue to develop and refine planning, assessment and progress tracking systems.

Crynodeb CGY 2023

Summary SDP 2023

* Mae copi llawn ar gael yn yr ysgol/A full copy is available at the school