Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

"O Bydded i'r
Heniaith Barhau"

twitter

Cynllun TROSGLWYDDO/Cluster Transition Plan

Mae Partneriaeth Addysg Pontypridd yn cynnwys Ysgolion cyfrwng Cymraeg Rhanbarth Pontypridd. Mae’r bartneriaeth yn ymrwymedig i gydweithio’n llwyddiannus er mwyn datblygu cynlluniau, prosesau a chwricwlwm mewn modd sy’n sicrhau dilyniant a chynnydd i bob plentyn wrth iddo/i drosglwyddo o un Cam Cynnydd i’r nesaf. Erbyn hyn mae’r egwyddorion uchod wedi’u ymwreiddio ac yn rhan annatod o waith rhanddeiliaid y bartneriaeth.

 

Pontypridd Education Partnership include the Welsh medium schools from the Pontypridd region. The partnership is committed to collaborating successfully in order to develop plans, processes and curriculum in order to ensure the progression of each child as they transfer from one Progress Step to the next. These principles are now embedded and are an integral part of the partnership’s stakeholders’ work.

 

Cynllun Trosglwyddo PAP pdf

Transition Plan PAP pdf