Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

"O Bydded i'r
Heniaith Barhau"

twitter

Diogelu ac Amddiffyn Plant/Safeguarding and Child Protection

Mae gan staff YGG Evan James ddyletswydd fugeiliol tuag at ei disgyblion.  Mae’r ysgol yn chwarae rhan bwysig i atal camdriniaeth ac esgeulustod drwy greu a chynnal awyrgylch ddiogel i blant a phobl ifanc.
Mae pob aelod o staff yr ysgol hon yn gyfrifol am ddiogelu ac amddiffyn y plant sy’n ei mynychu. Os oes pryderon ynglÅ·n ag esgeulustra neu gam-drin corfforol, emosiynol neu rywiol, yna mae’n ddyletswydd ar y staff, yn unol â Threfn Diogelu Plant yr Awdurdod Lleol, i sôn am y mater wrth Gyd-gysylltydd Diogelu Plant yr ysgol.

Gall Cyd-gysylltydd yr ysgol ymgynghori â chyd-weithwyr proffesiynol yn ogystal ag asiantaethau perthnasol megis y Gwasanaethau Iechyd a Chymdeithasol. Yn dilyn y trafodaethau hyn, efallai y bydd rhaid i gyd-gysylltydd yr ysgol gyfeirio’r plentyn yn swyddogol i’r Adran Gwasanaethau Plant, yn unol â chanllawiau a phrotocol yr Awdurdod Lleol. Yr Adran Gwasanaethau Plant sy’n penderfynu a oes angen gweithredu neu beidio.  Oblegid natur y cyhuddiadau, ni fydd bob amser yn briodol i drafod materion gyda’r rhieni cyn cyfeirio'r plentyn. Y Gwasanaethau Plant a’r Heddlu sy’n gyfrifol am ymchwilio i gyhuddiadau.

Mae’r ysgol yn dilyn polisi'r Awdurdod Lleol a phe bai cyhuddiad yn erbyn aelod o staff fe fyddai’r ysgol yn dilyn camau gweithredu’r Awdurdod Lleol.

 

Swyddog Diogelu ac Amddiffyn Plant Dynodedig : Mrs C Morgan

Dirprwy Swyddog Diogelu ac Amddiffyn Plant Dynodedig : Mr P Spanswick

Llywodraethwr Diogelu ac Amddiffyn Plant : Mrs K Davies

 

Each member of staff at YGG Evan James is responsible for the protection and safety of children at the school. If there are any concerns regarding child neglect or physical, emotional or sexual abuse, then it’s the staff’s duty, in accordance with the Local Authority’s Child Protection Procedure, to raise the matter with the School’s Child Protection Co-ordinator.

The school’s co-ordinator can confer with a professional colleague, as well as with a relevant agency, such as the Health and Children's Services. Following these discussions, the School Co-ordinator may have to officially refer the child the Children's Services Department, in accordance with the Local Authority’s guidelines and protocol. The Children's Services are responsible for deciding whether they need to act or not.

Due to the nature of some allegations, it is not always appropriate to discuss matters with the parent before referring a child. The Social Services and the Police are responsible for investigating into the allegations. School follows the Local Authority’s policy and, should there be an accusation against a member of staff, the school will follow the Local Authority’s procedures.

 

Designated Safeguarding & Child Protection Officer : Mrs C Morgan

Deputy Safeguarding & Child Protection Officer : Mr P Spanswick

The Link Governor for Child Protection : Mrs K Davies

Polisi Diogelu Plant - Child Protection and Safeguarding Policy

Canllawiau Diogelwch Ar-lein - Online Safety Guidance 

Diogelu ac Amddiffyn Plant RhCT - RCT Safeguarding and Child Protection 

safeguardingchildrenposter.pdf