Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

"O Bydded i'r
Heniaith Barhau"

twitter

Dwyieithrwydd/Bilingualism

Mae dwyieithrwydd yn cryfhau’r galluoedd gwybyddol – mae pobl ddwyieithog yn tueddu bod yn fwy creadigol a hyblyg. Maent yn tueddu i fod â meddwl mwy agored ac maent hefyd yn ei chael yn haws canolbwyntio ar amrywiaeth o dasgau ar yr un pryd. Mae’r gallu i siarad dwy iaith yn helpu mewn ffyrdd eraill hefyd...

Addysg

 • Mae plant dwyieithog yn tueddu i fod yn fwy llwyddiannus mewn addysg. Maent yn tueddu i gyflawni’n well mewn tasgau
 • Mae pobl ddwyieithog yn ei gweld yn haws i ddysgu ieithoedd ychwanegol
 • Mae plant sy’n derbyn addysg Gymraeg yn gwneud gystal, os nad gwell, yn Saesneg â phlant sy’n cael addysg Saesneg

Tystiolaeth: Adroddiad Estyn - Saesneg yng nghyfnodau allweddol 2 a 3 (.pdf) | Erthygl 'The Times' 11.4.17

 

Bywyd

 • Mae siarad dwy iaith yn ehangu eich gorwelion
 • Mae medru’r iaith Gymraeg yn rhoi mynediad i agweddau helaeth ar ddiwylliant, hanes a hunaniaeth Cymru
 • Mae medru’r Gymraeg yn allwedd i fywyd cymunedol cyfoethog
 • Mae medru’r Gymraeg yn rhoi hunaniaeth gadarn ac ymdeimlad o berthyn
 • Mae medru newid o un iaith i’r llall yn hyderus yn magu hyder a balchder yn yr unigolyn
 • Gall pobl aml-ieithog fod yn fwy goddefgar tuag at ddiwylliannau eraill

Tystiolaeth: Adroddiad ar fanteision dwyieithrwydd 'The Advantages of Bilingualism in Welsh and English' gan Yr Athro Colin Baker

 

 

Bilingualism strengthens cognitive abilities - bilingual people tend to be more creative and flexible. They can be more open-minded and they also find it easier to focus on a variety of tasks simultaneously. Being able to speak two languages helps in other ways too...

Education

 • Bilingual children tend to be more successful in education. They tend to perform better in tasks
 • Bilingual people find it easier to learn additional languages
 • Children in Welsh medium education do just as well, if not better, in English as children in English medium education

Evidence: Estyn Report - English in key stages 2 and 3 (.pdf) | Article in The Times 11.4.17

 

Life

 • Speaking two languages widens your horizons
 • Being able to speak Welsh gives you access to many aspects of Welsh culture, history and identity
 • Speaking Welsh can provide a key to a rich community life
 • Being able to speak Welsh gives you a strong sense of identity and belonging
 • Being able to switch from one language to the other with confidence gives the individual self-confidence and pride
 • Speaking many languages can make people more tolerant towards other cultures

Evidence: A report on The Advantages of Bilingualism in Welsh and English by Professor Colin Baker

Bod yn Ddwyieithog / Being Bilingual

Magu Plant Dwyieithog / Raising Bilingual Children