Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

"O Bydded i'r
Heniaith Barhau"

twitter

Cwricwlwm i Gymru/Curriculum for Wales

Ein Gweledigaeth - Our Vision 

Mae ein Cwricwlwm newydd yn ennyn brwdfrydedd pob disgybl, gan roi iddynt y sylfaen sydd ei angen i lwyddo mewn byd sy'n newid. Ein nod yw meithrin cariad at ddysgu a fydd yn sail gadarn iddynt gydol eu hoes.

GWELEDIGAETH Y CWRICWLWM

Mae lles ein disgyblion wrth galon ein cwricwlwm. Mae gweledigaeth ein cwricwlwm wedi’i gwreiddio yng ngwerthoedd a diwylliant Cymru. Mae datblygiad llythrennedd a rhifedd yn greiddiol iddo, ochr yn ochr â datblygu’r rhinweddau i blant fod yn ddysgwyr da, gan mai dyma’r sgiliau bywyd hanfodol i bob plentyn allu cael mynediad i ddysgu yn y dyfodol. Mae ein plant yn dysgu orau trwy gyfleoedd dysgu ymarferol; mae'r rhain yn eu galluogi i brofi dysgu mewn ffordd ystyrlon sy'n adlewyrchu eu diddordebau a'u hanghenion. Rydym yn teilwra dysgu i roi cyfleoedd i blant ddatblygu sgiliau ac archwilio cysyniadau. Bydd y rhain yn eu galluogi i adeiladu eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth trwy destunau a fydd yn dal eu diddordeb ac yn ysgogi eu dychymyg. Byddant yn datblygu’r hyder i wneud penderfyniadau a hyderwn y gallwn roi'r wybodaeth, y sgiliau a'r rhinweddau i bob disgybl ar gyfer heriau'r dyfodol fel dysgwyr gydol oes.

 

 

Our new Curriculum enthuses all pupils, giving them the foundation needed to succeed in a changing world. We aim to ignite in our students a love of learning which will serve them well throughout their lives.

CURRICULUM VISION

The Wellbeing of our pupils is at the heart of our curriculum. Our curriculum vision is rooted in Welsh values and culture. It has the development of literacy and numeracy at its core, alongside developing the attributes for children to be good learners, as these are the essential life skills for every child to be able to access future learning. Our children learn best through practical 'hands on' learning opportunities; these enable them to experience learning in a meaningful way that reflects their interests and needs. We tailor learning to provide children with opportunities to develop skills and explore concepts. These will allow them to build their knowledge and understanding through topics that will capture their interest and stimulate their imagination; developing ownership and decision making equipping all young people with the knowledge, skills and dispositions for future challenges as lifelong learners.

 

Crynodeb o'r Cwricwlwm Gorffennaf 2022 - Curriculum Summary July 2022

 Crynodeb o'r Cwricwlwm - Curriculum Summary

Canllaw i’r Cwricwlwm newydd i Gymru/A guide to the new Curriculum for Wales

Canllaw i Rieni - Guide for Parents

 

Cwricwlwm i Gymru

Canllaw ar gyfer Plant, Pobl Ifanc aTheuluoedd

2021-22 Canllaw Cwricwlwm i Gymru

 

Curriculum for Wales 

A Guide for Children, Young People and Families

2021-22 Guide  Curriculum for Wales