Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

"O Bydded i'r
Heniaith Barhau"

twitter

Grant Datblygu Disgyblion/Pupil Development Grant

Dyrennir y Grant Datblygu Disgyblion (GDD) i ysgolion â disgyblion sy’n dod o deuluoedd incwm isel ac y gwyddys eu bod ar hyn o bryd yn gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim (PYDd) a disgyblion sydd wedi ‘derbyn gofal’ yn barhaus am fwy na chwe mis (Plant Mewn Gofal - PMG).

Disgwylir i ysgolion ddefnyddio’r cyllid hwn i’r eithaf i gyflwyno strategaethau cynaliadwy fydd yn arwain yn gyflym at newidiadau i ddysgwyr sy’n gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim neu sy’n PMG.

The Pupil Development Grant (PDG) is allocated to schools with pupils who come from low-income families and are currently known to be eligible for free school meals (FSM) and pupils who have been looked after continuously for more than six months (Children Looked After- CLA). 

Schools are expected to make the best use of this funding to implement sustainable strategies that will quickly bring about changes for learners eligible for free school meals or who are CLA.

 

Datganiad Grant Datblygu Disgyblion

Statement of Pupil Development Grant  

2023-2024

Manylion/Information

Data

Enw'r Ysgol

Ysgol Gynnradd Gymraeg Evan James

Nifer y Disgyblion

Number of Pupils

295

Dyddiad Cyhoeddi'r Datganiad hwn

Date of Publication

Ebrill/April 2023

Grant Datblygu Disgyblion Blynyddoedd Cynnar

Early Years Pupil Development Grant

£5750.00

Grant Datblygu Disgyblion

Pupil Development   Grant

 

£31050.00

Cyfran (%) o ddisgyblion sy’n gymwys i’r GDD

Percentage of eligible pupils for PDG

10%

Llywodraethwr sy’n arwain

Lead Governor

Rhian Hartwell

 

Rydym yn defnyddio’r cyllid sydd ar gael i:

  • Gyflogi staff er mwyn cefnogi ein plant bregus.

    Ddarparu gweithgareddau/ prosiectau creadigol gyda’r disgyblion gan ddilyn eu diddordebau

    Gyflogi staff er mwyn darparu ymyraethau a chefnogaeth i ddisgyblion PDG

We use the funding that is available to:

  • Employ staff to support our vulnerable pupils
  • Provide pupil led  creative activities/projects with learners 
  • Employ staff to provide interventions and support to out FSM pupils

*Mae copi llawn ar gael yn yr ysgol/A full copy is available at the school