Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

"O Bydded i'r
Heniaith Barhau"

twitter

Gwersi Offerynnol/Instrumental Tuition

Cynigir gwersi offerynnol i blant Cyfnod Allweddol 2 megis gwersi telyn, ffidil, piano neu offeryn pres yn yr ysgol gan Wasanaeth Cerdd RhCT.  Pris y gwersi ydy £89.10/tymor yn daladwy i’r Ysgol.  Bydd rhieni yn derbyn gwybodaeth yn flynyddol ynghylch sut i gofrestru’r plant a thalu am y gwersi hyn.

Yn ogystal â’r gwersi uchod a ddarperir gan Wasanaeth Cerdd RhCT, mae gwersi gitâr ar gael trwy gwmni preifat ‘OM Guitar’ ac ’SW Guitar’ i ddisgyblion Cyfnod Allweddol 2.  Mae costau’r gwersi yn amrywio yn ôl hyd y gwersi ac fe fydd angen prynu gitâr i’r disgybl. Holwch yn yr ysgol os oes diddordeb gennych yn y gwersi preifat yma i’ch plentyn/plant. 

Our school offers instrumental tuition to Key Stage 2 pupils namely harp, violin, piano or a brass instrument through RCT’s Music Service.  The lessons are £89.10 per term, payable to the school. Parents receive information annually to register children and the cost/availability of these lessons.

In addition to the tuition mentioned above provided by RCT Music Service, the school is able to offer guitar lessons through a private company, ‘OM Guitar’ and ‘SW Guitar’, to pupils in Key Stage 2. The cost of the tuition depends on the length of the lessons and it will be necessary to purchase a guitar for the pupil. Enquire at the school if you are interested in these private lessons for your child / children.