Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

"O Bydded i'r
Heniaith Barhau"

twitter

Gwyliau / Holidays

Gwyliau yn Ystod y Tymor/Holidays During Term Time

 

Rhaid i'r rhiant/gwarcheidwad lenwi'r ffurflen yma a'i hanfon at Swyddfa'r Ysgol o leiaf 4 wythnos cyn y cyfnod o absenoldeb y mae'n gofyn amdano. Mae'r Awdurdod Lleol a'r ysgol yn cynghori rhieni yn gryf na ddylai disgyblion fynd ar wyliau yn ystod tymor yr ysgol. Dim ond yr ysgol sydd â'r hawl i gymeradwyo absenoldeb.  Bydd canran presenoldeb a chyrhaeddiad academaidd y disgybl yn cael eu hystyried yn ystod y broses o gymeradwyo unrhyw wyliau.  Targed presenoldeb yr ysgol yw 96% a defnyddir y ganran hon fel meincnod i unrhyw benderfyniad.  Croeso i chi gysylltu â Swyddfa'r Ysgol i ddod o hyd i ganran presenoldeb eich plentyn cyn gwneud cynnig.Peidiwch â chymryd yn ganiataol y bydd eich cais am wyliau yn cael ei gymeradwyo – bydd pob cais yn cael ei ystyried ar ei rinweddau ei hun, ac mae'n bosibl y caiff ei wrthod.   

 This form is to be completed by the parent/carer and forwarded to the School Office not less than four weeks prior to the period of absence required. The Local Authority and school strongly advise parents that pupils should not take holidays in term time.  Approval of absence is entirely at the discretion of the school. Attendance percentage to date and general academic achievement will be considered in the holiday approval process.  The school’s attendance target percentage is 96% and this is used as a benchmark for any decisions.  You are welcome to contact the School Office to find out your child's attendance percentage before submitting your request.Please do not assume that your holiday request will be authorised – each request will be considered on its own merits and may be unauthorised. 

Ffurflen Caniatad Gwyliau / Holiday Permission Form

 

 Dyddiadau'r Flwyddyn Ysgol 2023-24/School Dates 2023-24

Gwyliau Ysgol

School Holidays

Gwyl y Banc Mis Mai - Dydd Llun 6ed o Fai 2024/ May Day Bank Holiday - Monday 26th of May 2024