Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

"O Bydded i'r
Heniaith Barhau"

twitter

Hawliau Plant/Children's Rights

Mae gan blant a phobl ifanc 42 hawl dan Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn.

Mae’r 42 hawl yma yn cynnwys y pethau mae angen ar blant i dyfu yn hapus, yn iach ac yn ddiogel.

Gallwch ddarllen yr hawliau i gyd yma.

Yn 2011 Cymru oedd y wlad gyntaf i wneud y Confensiwn yn rhan o’i chyfraith. Gallwch ddarllen mwy am y mesur hwn yma.

Yn YGG Evan James, ein Llysgenhadon sydd yn gyfrifol am gynyddu ymwybyddiaeth plant yr ysgol o’u hawliau.

Fe fydd y Llysgenhadon yn cyflawni tasgau bob tymor i’r Comisiynydd Plant yn yr ysgol ac yn cyflwyno Hawl y Mis.

 

 

Children and young people have 42 rights under the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC).

These 42 rights give children and young people what they need to grow up happily, healthily and safely.

You can see all of the articles here.

In 2011 Wales became the first country in the UK to make the UNCRC part of its domestic law. You can read more about this ground-breaking measure here.

At YGG Evan James, our Ambassadors are responsible for raising awareness of children's rights.

The Ambassadors will carry out special missions each term for the Children's Commissioner at the school and present the Right of the Month.

hawliau cym.pdf

childrens rights.pdf