Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

"O Bydded i'r
Heniaith Barhau"

twitter

Iechyd a Moddion/Health and Medicines

 

Gweler isod copi o Bolisi Gofal Iechyd yr ysgol.  Os yw'ch plentyn yn ddigon hwylus i fynychu'r ysgol ond bod angen moddion wedi'i roi gan feddyg arno/arni, darllenwch y polisi isod os gwelwch yn dda.  Ni fydd unrhyw aelod o staff yn cael gweinyddu moddion wedi'i roi gan feddyg heb drafodaeth ymlaen llaw a'r ffurflenni perthnasol yn cael eu cwblhau.  Ni fydd unrhw aelod o staff yn cael gweinyddu moddion di-brescriptiwn.  Cysylltwch â'ch athrawes / athro dosbarth i drafod hyn ymhellach.

 

Please see below a copy of the school's Healthcare Policy.  If your child is well enough to attend school but needs to take prescribed medicine during the day, please read the policy below. No member of staff is able to administer medically prescribed medicine without prior discussion and the relevant forms being completed.  No staff member is able to administer non-prescription medicines.  Contact your class teacher to discuss this further.

Ffurflenni Caniatâd i Weinyddu Moddion / Permission Forms to Administer Medicines

    

Os nad ydych yn siwr faint o amser y dylai'ch plentyn aros gartref mewn cyfnod o salwch, darllenwch y canllawiau defnyddiol isod.

If you are unsure as to how long your child should remain at home during a period of illness, please read these handy guides.

Canllawiau Afiechydon GIG Cymru

Illness Guidance NHS Wales