Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

"O Bydded i'r
Heniaith Barhau"

twitter

Senedd yr Ysgol/School Parliament

Y SENEDD

Mae gan Ysgol Evan James Senedd sy’n gyfrifol am nifer o gynghorau gan gynnwys y Cyngor Eco, y Cyngor Iechyd a Lles , yr Arweinwyr Digiol, yr Arweinwyr Chwarae a’r Criw Cymreig.  Plant blwyddyn 6 sydd ar y cynghorau sy'n cynrychioli'r Senedd. 

Datganiad Cenhadaeth:

  1. Ceisiwn hyrwyddo balchder yn yr ysgol.  Y flwyddyn hon byddwn yn trafod a chasglu barn plant o bob oedran ac oedolion er mwyn datblygu prosiectau cyffrous sydd yn gwella’r ysgol.
  1. Ceisiwn hyrwyddo cyfathrebu da yn yr ysgol rhwng plant ac oedolion. Byddwn yn cynnal cyfarfodydd cyson wrth gydweithio ar brosiectau diddorol.
  2. Ceisiwn adeiladu perthnasoedd da rhwng yr ysgol a’r gymuned leol ac ehangach.  Byddwn yn hybu cysylltiad gyda’r gyumuned eang drwy gynnal diwrnodau elusennol, trefnu ymweliadau ac ymwelwyr. 

Ein helusen eleni yw Ysbyty Plant Cymru, Arch Noa. Edrychwn ymlaen at flwyddyn lewyrchus o waith caled. 

 

Ysgol Evan James has a Senedd that is responsible for the school councils, including the Eco Council, the Health and Well-being council, the Digital Leaders, the Play Leaders and the Welsh Crew.   Year 6 Pupils who are members of the Councils represent the Senedd.

Mission Statement:

  1. We  wish to promote pride in the school.  This year we will discuss and collect the opinions and ideas from children of all ages to develop exciting projects that improve the school.
  1. We wish to promote good communication in the school between children and adults.  We will have regular meetings to collaborate on exciting projects to improve the school.
  2. We wish to build good relationships between the school and the local and wider community.  We will promote links with the wider community by holding days to raise awareness and money for charities, to arrange trips and visitors to the school. 

We have chosen to raise money for the Children’s Hospital in Wales, Noah’s Ark.  We look forward to a prosperous year of hard work.